Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie o przetargu

Pierwszy przetarg ustny na najem nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. Mickiewicza 10 stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego.

I. Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:
Nieruchomość położona w Nowym Miesicie Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10, na działce nr 81/18 obręb 9 o powierzchni użytkowej wynoszącej 68,9 m2, będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej - prosektorium.
W opisanej powyżej nieruchomości najemca nie będzie mógł prowadzić biura pogrzebowego oraz nie będzie mógł reklamować własnych usług pogrzebowych. Najemca będzie zobowiązany do respektowania zasad wolnej konkurencji, nie ograniczając prawa rodziny do wyboru podmiotu mającego dokonać usługę pogrzebową.
Termin trwania umowy: do 3 lat licząc od daty podpisania umowy.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: płatność do 15 każdego miesiąca bez dodatkowego wezwania.
Warunki zmiany czynszu:
1. Począwszy od 1 stycznia każdego roku Wynajmujący będzie dokonywała corocznej waloryzacji czynszu za najem przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług koncepcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
2. Stawka czynszu może ulec zmianie z chwilą zmiany stawki VAT.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego: 2 600,00 netto + obowiązująca stawka VAT.
Wadium: 200,00 zł brutto.
Minimalne postąpienie – o wartości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczej stawki czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
II. TERMIN PRZETARGU
Przetarg odbędzie się dnia 23 listopada 2020 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 pok. Nr 15.
III. WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłata wadium w wysokości 200,00 zł brutto w terminie do dnia 20 listopada 2020 r., (włącznie) na rachunek bankowy nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859, z dopiskiem „ Przetarg najem nieruchomości ul. Mickiewicza 10”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
1) Informujemy, że nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
2) Jeśli przyszłym najemcą jest osoba fizyczna, wpłata wadium powinna nastąpić z jej konta osobistego (kiedy wpłata wadium nastąpi z innego konta, w tytule przelewu należy również wpisać imię i nazwisko oferenta), jeśli natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z jego rachunku firmowego.
2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika.
3. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
1) okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
2) w przypadku udziału pełnomocnika -przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego. W treści pełnomocnictwa musi być zapis o wyrażeniu zgody na udział w przetargu,
3) potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji
4) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,
5) dowodu wniesienia wadium.
4. Przetarg odbędzie się przy zachowaniu wszelkich obowiązujących wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i środków ostrożności.
5. Przetarg może się odbyć, jeśli do przetargu przystąpi co najmniej jeden oferent, spełniający wymogi określone w niniejszych warunkach przetargu.
6. Przetarg składa się z części jawnej. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg, stwierdza liczbę osób przystępujących do przetargu, sprawdza kompletność wymaganych dokumentów przedstawionych przez oferentów.
7. Przetarg rozpoczyna się od podania wywoławczej stawki czynszu miesięcznego oraz podania kwoty minimalnego postąpienia.
8. Przetarg uważa się za ważny jeśli jeden z oferentów zaoferuje minimalną kwotę postąpienia.
9. Stawka czynszu miesięcznego osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu miesięcznego.
10. Po przeprowadzonym przetargu Komisja przetargowa sporządza protokół. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na okres 3 lat.
11. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli do przetargu nie przystąpi żaden oferent lub żaden z uczestników nie spełnił wymogów określonych w niniejszych warunkach, a także gdy żaden z uczestników nie zaoferował minimalnego postąpienia ponad wysokość wywoławczą.
13. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na okres 7 dni.
IV. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU
1. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy najmu.
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.
3. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu za pierwszy miesiąc lub
4. Osobie, która wygra przetarg zwrot wadium nastąpi po podpisaniu umowy najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.
5. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.
V. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI
Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zarząd Powiatu może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo