POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości nr 54/10 położonej w obrębie Czachówki, gmina Biskupiec, sprawa GK.6853.3.2020

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia:

że dnia 22 marca 2021 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6853.3.2020 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Czachówki, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 54/10, o powierzchni 0,1643 ha, przez udzielenie zezwolenia firmie NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN (typ kabla ADSS 24J oraz ADSS 12J) oraz kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym (typ kabla: ADSS 24J oraz ADSS 12J).
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości Pani Elżbieta Lubnau i Anna Orłowska zmarły i jak dotąd nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15, po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie poprzez maila: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl lub dzwoniąc pod numer 56 47 42 221.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Sporządziła: Katarzyna Osmańska