Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Konsultacje - ustalenie na 2022 wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionego projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl) do dnia 22.10.2021 r.

 • Zaproszenie na spotkanie
  W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 21 października 2021 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).
 • Projekt
  Uchwała nr .../.../ 2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia ... 2021 r.
  w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie
  Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022 r. (M. P. z 2021 r. poz. 717) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
  § 1. Ustala się opłatę za usunięcie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w wysokości brutto:
  1) Rower wodny lub skuter wodny – 65,00 zł;
  2) Poduszkowiec – 121,00 zł;
  3) Statek o długości kadłuba do 10 m – 147,00 zł;
  4) Statek o długości kadłuba do 20 m – 180,00. zł;
  5) Statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 238,00 zł;
  § 2. Ustala się opłatę za przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego, w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, za każdą dobę przechowywania w wysokości brutto:
  1) Rower wodny lub skuter wodny – 23,00 zł;
  2) Poduszkowiec – 41,00 zł;
  3) Statek o długości kadłuba do 10 m – 65,00 zł;
  4) Statek o długości kadłuba do 20 m – 121,00 zł;
  5) Statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 180,00 zł;
  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
  § 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.
 • Uchwała Nr 101/678/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
  Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.joraz Uchwały Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 39) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
  § 1.1 Przeprowadza się w terminie od 15.10.2021r. do 22.10.2021r. konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
  2. Konsultacje odbędą się w formie:
  a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego w dniu 21.10.2021 r.
  b) umieszczenia projektu Uchwały na stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag w postaci ankiety stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
  3. Zaproszenie na otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego zostanie umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego otrzyma zaproszenie w formie pisemnej i elektronicznej.
  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo