POWIAT NOWOMIEJSKI

„Aktywny samorząd” 2020

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczysz się? Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON jest właśnie dla Ciebie!!!

W ramach Modułu II programu przewidziana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów związanych z nauką w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).
Ze środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne uczące się zarówno w systemie dziennym (dodatek na pokrycie kosztów kształcenia), jak i zaocznym (dofinansowanie kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).
Wnioski o dofinansowanie można składać od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.; osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl .
System Obsługi Wsparcia jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: https://sow.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 56 474 31 96. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- 
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet 
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki. 
Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:
1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie z uczelni
3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)
4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)
5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
6. Oświadczenie Wnioskodawcy
7. Klauzulę informacyjną.

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.