POWIAT NOWOMIEJSKI

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionego Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie do dnia 20 maja 2022 roku.

W związku z opracowywaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 20 maja 2022 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).