POWIAT NOWOMIEJSKI

Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie pomocy prawnej

Zarządzenie Nr 229/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2021 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2022 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945 ze zm.), § 3 ust. 4 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2492 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 192/2021 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2022 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
W Powiecie Nowomiejskim w roku 2022 prowadzone będą dwa punkty.
W punkcie Nr 1 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W punkcie Nr 2 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dyżury pełnione będą w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramie:

1. Punkt Nr 1:

Lp.

Dzień

tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie   

1)

Poniedziałek

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

2)

Wtorek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 14.00 do 18.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

2a)

Wtorek

17 maja 2022r.

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 8.00 do 12.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

3)

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

4)

Czwartek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

od 14.00 do 18.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).

5)

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy) z zastrzeżeniem pkt 6

6)

Piątek  

1 kwietnia 2022 r.

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).

W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.”
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.