POWIAT NOWOMIEJSKI

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Małgorzata Jeda.
Siedziba: ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 29 (1. piętro).
Zakres spraw i zadań do realizacji:
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  5. Fakultatywne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  6. Występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  7. Prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.
  8. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności rzecznika oraz przekazywanie go do właściwej miejscowo delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po uprzednim zatwierdzeniu przez Starostę.

E-mail: rzecznik-konsumenta@powiat-nowomiejski.pl

Telefon kontaktowy:  56 472 42 25, faks 56 472 42 22.

Godziny urzędowania: środa - godzina 11:15 - 15:15, czwartek - piątek - 7:15 - 15:15.