Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sprawa GK.6853.16.2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sprawa GK.6853.16.2020

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej u.g.n. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Pawła Łuczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w trybie art. 124b i 124a u.g.n., dotyczącej zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kąciki, gmina Kurzętnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 62 o powierzchni 1,25 ha. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości złożony został w celu przeprowadzenia na przedmiotowej nieruchomości prac związanych z demontażem linii napowietrznej SN 15 kV i słupa SN na linii relacji GPZ Nowe Miasto – Szafarnia, zgodnie z zakresem przedstawionym na mapie załączonej do wniosku.

Dla przedmiotowej nieruchomości obecnie nie jest prowadzona księga wieczysta. Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości widniejący w rejestrze ewidencji gruntów i budynków zmarł, natomiast drugiego współwłaściciela na podstawie posiadanych danych nie zidentyfikowano. W związku z powyższym przedmiotową nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
Stosownie do treści art. 114 ust. 3 i art. 124a u.g.n., informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości dnia 12 lutego 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety ,,Dziennik Gazeta Prawna”, a także na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Urzędzie Gminy w Kurzętniku. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyżej wymienionej informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania.
Niniejsze zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kurzętniku.
Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godz. 7.15 do 15.15 oraz mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także złożenia dodatkowych dokumentów.

Pracownik prowadzący sprawę: Katarzyna Osmańska, tel.56 47 42 221

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo