czwartek, 14 luty 2019 08:42

Oddział chirurgiczny oddany do użytku

Napisane przez

11 lutego 2019 w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim oficjalnie oddano do użytku oddział chirurgiczny. Modernizacja była możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Powiatu Nowomiejskiego.

Bliższe informacje na temat projektu:

Tytuł i wartość projektu: „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, według technologii medycznej dla Oddziału Chirurgii w ilości 22 łóżek oraz Pododdziału Geriatrycznego Oddziału Chorób Wewnętrznych dla 6 łóżek.
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji 23.01.2018 r.
Zakończenie finansowe realizacji 30.03.2019 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług medycznych
Działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1 - Rozwój specjalistycznych usług medycznych
Wartość projektu razem - 7 765 695,10 zł
Koszt kwalifikowany - 4 166 824,56 zł
w tym: kwota dofinansowania 3 370 961,07 zł co stanowi 80,9 %
Środki własne Powiatu - 4 394 734,03 zł i dodatkowo wyposażenie 221 873,75 zł

Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy istniejąca - 602,68 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana - 612,60 m2
Powierzchnia użytkowa - 1489,01 m²
Kubatura - 9172,76m3
Liczba kondygnacji - 4
(piwnica, 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe)

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową.
Zakres prac ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów, wymogów technologicznych właściwych dla obiektów opieki zdrowotnej oraz koniecznością dostosowania do programu użytkowego wynikającego z potrzeb Zamawiającego i obejmuje:
1) w piwnicy skucie istniejących tynków, posadzek, wykonanie nowych,
2) wymiana części stolarki okiennej,
3) renowacja schodów i balustrady klatki schodowej K2,
4) remont klatki schodowej K1,
5) dobudowa nowej klatki schodowej K3,
6) wymiana istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
7) wzmocnienie, konserwacja i zabezpieczenie więźby dachowej i przełożenie pokrycia dachowego,
8) skucie tynków na ścianach wewnętrznych, wykonanie nowych,
9) zlikwidowanie wszystkich istniejących okładzin na ścianach wewnętrznych i wykonanie nowych,
10) rozebranie starych posadzek do konstrukcji nośnej stropów i wykonanie nowych na parterze, piętrze i poddaszu,
11) przebudowę ścianek działowych,
12) likwidację wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych wg projektów branżowych,
13) wydzielenie pożarowo klatek schodowych K1, K2, K3 z oddymianiem i napowietrzaniem,
14) remont elewacji.

Wykaz instalacji wykonanych w budynku.
1) instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
2) instalacja kanalizacji sanitarnej,
3) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
4) gazów medycznych,
5) rozdzielnie projektowane,
6) instalacja oświetleniową,
7) instalacja gniazd wtyczkowych,
8) instalacja uziemienia oraz połączeń wyrównawczych,
9) instalacja ochrony przepięciowej,
10) zasilanie urządzeń branży sanitarnej,
11) zasilanie urządzeń branży teletechnicznej,
12) instalacja odgromowa,
13) instalacja sygnalizacji pożarowej,
14) instalacja wyrównawcza i elektrostatyczna,
15) instalacja oddymiająca.

Tekst: GM/OR Zdjęcia: OP

Czytany 162 razy