Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w dniu poprzedzającym wybory tj. 20 października 2018 r. /sobota/ członkowie komisji będą pełnić dyżur w godzinach 10:00 - 11:00. W dniu wyborów - 21 października 2018 r. /niedziela/ dyżur będzie pełniony od godziny 20:00 do zakończenia pracy komisji.
W razie potrzeby podjęcia przez komisję czynności poza wyznaczonymi godzinami, prosimy o kontakt telefoniczny - tel. kontaktowy: 792 000 297 lub 697 667 095.
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 (I piętro, sala Nr 15).
Numer telefonu do PKW: 56 47 24 201

wtorek, 16 październik 2018 14:47

L Sesja Rady Powiatu

12 października 2018 odbyła się 50. Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. Sesja była okazją do wręczenie wyróżnień i podziękowań. Kazimierz Wiśniewski, Andrzej Ochlak i Katarzyna Trzaskalska w imieniu Rady Powiatu wręczyli list gratulacyjny Państwu Marlenie i Wojciechowi Wydorskim, za uzyskanie przez nich tytułu laureata w województwie warmińsko-mazurskim XVI Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Podziękowania i puchary otrzymali również przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zwyciężyli w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych OSP. W kategorii żeńskiej 1. miejsce zajęła OSP Gwiździny, a 2. miejsce - OSP Grodziczno, zaś w kategorii męskiej 5. miejsce osiągnęli strażacy z OSP Ostaszewo. Sesja Rady Powiatu była również okazją do podsumowania 4-letniej pracy samorządu powiatowego. Przewodniczący Kazimierz Wiśniewski przedłożył sprawozdanie z działalności Rady Powiatu uwzględniając m.in. statystykę posiedzeń. Następnie Starosta Andrzej Ochlak przedstawił swoje podsumowanie. Na zakończenie Przewodniczący Rady i Starosta złożyli radnym, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz mediom podziękowania za współpracę.

Tekst: Anna Andrzejczak/Agnieszka Tułodziecka
Zdjęcia: OP/OR

sobota, 13 październik 2018 10:56

Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela

10 października 2018 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się oficjalne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Nowomiejskiego przybyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek pedagogicznych Powiatu Nowomiejskiego, przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli działających na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a byli to:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim: Magdalena Sienkowska - nauczyciel kontraktowy, Marta Wicha - nauczyciel kontraktowy.
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku: Anna Dembek - nauczyciel dyplomowany, Magdalena Kędziorska - nauczyciel dyplomowany, Małgorzata Hincan-Mróz - nauczyciel dyplomowany, Andrzej Różycki - nauczyciel dyplomowany, Magdalena Kluga-Maron - nauczyciel kontraktowy
Gości powitał Pan Andrzej Ochlak - Starosta Nowomiejski życząc wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz spokoju i zdrowia. Starosta w swym wystąpieniu przedstawił skutki reformy oświatowej, z którymi zmierzyć będą się musieli zarówno dyrektorzy szkół ponadpodstawowych jaki i nowi włodarze Powiatu już w przyszłym roku kalendarzowym. Do życzeń dołączyli się również Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Pan Kazimierz Wiśniewski, Pani Maria Krezymon Prezes oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim oraz Pani Elżbieta Szydlin Zastępca Przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie.
Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do podziękowań dla nauczycieli języka niemieckiego ze szkół ponadpodstawowych, którzy podczas tegorocznej wymiany polsko-niemieckiej świadczyli swoją pracę jako tłumacze oraz opiekunów młodzieży nowomiejskiej „Norwidówki”, którzy przygotowali tegoroczny montaż słowno-muzyczny z okazji Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez RP Niepodległości oraz 20-lecia powiatu. Listy gratulacyjne z rąk Starosty odebrali : Pani Lucyna Pełka - Ręczkowska oraz Pani Joanna Kardela, Pani Aleksandra Bączek, Pani Katarzyna Piątkowska.
Po wręczeniu nagród, listów gratulacyjnych i kwiatów Pan Starosta Andrzej Ochlak tradycyjnie pokroił przygotowany na tą okazję tort.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 12 październik 2018 13:19

Zaproszenie na naradę techniczno-gospodarczą

Na podstawie § 3 ust. 4 umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu nr ZU.6007.13.2018 z dnia 26.04.018 r. podpisanej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Powiatem Nowomiejskim, zapraszam na naradę techniczno-gospodarczą, która odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, w dniu 30.10.2018 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej. 
Przedmiotem narady techniczno-gospodarczej jest omówienie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Biskupiec należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych  w zakresie:
1. podstaw prawnych i technicznych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów osób fizycznych,
2. określenia zakresu i stopnia szczegółowości wykonanych prac urządzeniowych,
3. zasad projektowania zdań gospodarczych dla lasów i ich wskazanie, 
4. określenia celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko, średnio i długo terminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów, 
5. form ochrony przyrody jakie występują na obszarze objętym opracowaniem i ich wpływu na planowanie zadań gospodarczych,
6. ochrony przeciwpożarowej lasów, zakres ramowych wytycznych, 
7. uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów UPUL dla gminy Biskupiec,
8. sposobów i terminów zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu projektów UPUL, spotkania na gruncie, przyjmowania przez Wykonawcę w wyznaczone dni właścicieli lasów w celu wyjaśnienia, omówienia przedstawianych spraw, 
9. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, wskazanie miejsc i terminu,
10. składanie wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów.
 
Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach mogą wziąć udział osoby zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody, w tym właściciele lasów niepaństwowych.
Naradę techniczno-gospodarczą poprowadzi Starosta Nowomiejski oraz Pan Cezary Piotrkowicz przedstawiciel Agencji CEZAR Pracownia Urządzania Lasu, u. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wykonawca przedmiotowych uproszczonych planów urządzenia lasów. 
piątek, 05 październik 2018 14:45

Spotkanie sieci współpracy logopedów

4 października 2018 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Poprowadziły je p. Bożena Smoczyńska oraz p. Magda Wiśniewska, a uczestniczyli w nim logopedzi pracujący na terenie powiatu nowomiejskiego. Celem pierwszego spotkania, była organizacja pracy w aktualnym roku szkolnym. Ustalenie harmonogramu kolejnych spotkań oraz ich tematyki. W bieżącym roku szkolnym, poruszymy problematykę SLI – Specyficznych Zaburzeń Językowych, zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego, a także terapię ręki. Dodatkowo na każdym spotkaniu, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, a także skutecznymi narzędziami do pracy z najmłodszymi.
Dzięki pomocy Biblioteki Pedagogicznej, uczestniczki już na pierwszym spotkaniu miały możliwość zapoznania się ofertą BP PCRE dla logopedów.
Kolejne spotkanie odbędzie się, 8 listopada o godzinie 14:15. Serdecznie zapraszamy!

Dnia 4 października w PCRE, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego w roku szkolnym 2018/2019. Po rozpoznaniu potrzeb bibliotekarze wybrali jako tytuł pracy sieci „Inspiracje są wśród nas – promocja czytelnictwa”. Pani Aneta Bielaszka z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej przeprowadziła szkolenie „Prawo autorskie: co wolno, a co nie wolno?” Spotkanie sprzyjało integracji i wspólnej wymianie doświadczeń zawodowych. Dziękujemy za liczne przybycie na spotkanie.

piątek, 05 październik 2018 13:52

L Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 12 października 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie L Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umów najmu lokali użytkowych Nr 213, 214, 216 i 217 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Podmioty prowadzące działalność
w zakresie gospodarowania odpadami

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
USTAWY O ODPADACH


Starosta Nowomiejski informuje, że weszły w życie istotne zmiany, wynikające
z nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w szczególności z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), m.in.:.

1. Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 6 odpady mogą być magazynowane nie dłużej niż 1 rok, licząc dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów łącznie.
Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) do okresu magazynowania odpadów magazynowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu:
- dotychczasowym, o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało nie więcej niż 1 rok;
- nadanym niniejszą ustawą, o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało więcej niż 1 rok;
- dotychczasowym, w przypadku magazynowania odpadów, o których mowa w art. 25 ust. 4b ustawy o odpadach.
Przepisy ustawy są wiążące, niezależnie od terminów wskazanych w decyzjach dotyczących gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów.

2. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wytwórca, który przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy uzyskał tzw. milczącą zgodę uznającą przedmiot lub substancję za produkt uboczny jest obowiązany w terminie 6 miesięcy do dokonania nowego zgłoszenia (do 5 marca 2019 r.).

3. Wprowadzony został obowiązek monitoringu miejsc magazynowania odpadów. Taki monitoring będzie musiał być prowadzony przez całą dobę i pozwalać na identyfikacje przebywających w tym miejscu osób (6 miesięcy na dostosowanie – do 5 marca 2019 r.).

4. Istotne zmiany zostały ujęte w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zbieranie
i przetwarzanie odpadów oraz dokonywania w nich istotnych zmian.
Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg jest obecnie marszałek województwa (również w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie).
Do wniosku o wydanie/istotną zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dołącza się m. in. zaświadczenia o niekaralności, oświadczenie o niekaralności, operat przeciwpożarowy oraz proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń
(art. 42 ustawy). Zabezpieczenie będzie mogło mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Wysokość zabezpieczenia ma być obliczana jako iloczyn największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana
w instalacji. Konkretne stawki - w zależności od rodzaju odpadów - zostaną określone
w rozporządzeniu do ustawy.
Ponadto zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez WIOŚ oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów (art. 41a ust. 1a).
Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego PSP, sporządzenia operatu przeciwpożarowego oraz zabezpieczenia roszczeń nie stosuje się w stosunku do odpadów niepalnych.

Natomiast w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) dodano art. 183c, zgodnie z którym pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalniają wytwarzających odpady z wykonania operatu przeciwpożarowego.

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o zmianę decyzji. Jeżeli posiadacz nie złoży wniosku, decyzja wygasa.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 11.10.2018 r.


W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 ( pokój nr 15).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 11.10.2018 r.


W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 14:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  (pokój nr 15).

Strona 1 z 51