Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

W dniu 16 maja 2018 odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Było to pierwsze posiedzenie Komisji w obecnej jej 3 – letniej kadencji na lata 2018-2021. Z uwagi na powyższe Starosta Nowomiejski, jako przewodniczący tej Komisji, wręczył jej członkom Akty Powołania.
W dalszej części posiedzenia nowo powołani członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na drogach powiatu w roku ubiegłym na podstawie danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji. Zebranych zaniepokoił wzrost liczby wypadków i kolizji w stosunku do lat wcześniejszych, głównie z winy kierujących pojazdami. Odnotowano też trzy wypadki śmiertelne. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano na drodze krajowej nr 15, drogach wojewódzkich oraz drodze powiatowej relacji Nowe Miasto Lubawskie – Boleszyn. Niepokoi też duża liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W tym kontekście podkreślono, że muszą być w dalszym ciągu prowadzone wzmożone kontrole Policji w zakresie pomiarów prędkości pojazdów oraz sprawdzanie trzeźwości kierujących pojazdami.
Bardzo też ożywioną dyskusję wywołał temat stale rozwijającej się na terenie naszego powiatu wielkotowarowej produkcji zwierzęcej. Bardzo szczegółową analizę w tym zakresie przedstawił naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Krzysztof Puwalski. Stwierdził, że w ostatnich dwóch latach producenci rolni wystąpili w dużej liczbie o pozwolenia na budowę dużych obiektów hodowlanych, w których będzie można hodować setki a nawet tysiące zwierząt. Uwzględniając już i tak wysoką produkcję zwierzęcą prowadzoną obecnie na terenie powiatu, co podkreślił Antoni Kurlikowski, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzi to szereg problemów związanych z ochroną środowiska. Bardzo często też w takich przypadkach, jak chociażby w Wielkich Bałówkach lub Grodzicznie (o czym przypomniał radny Tadeusz Graszek) wywołuje to protesty mieszkańców tych miejscowości, sprzeciwiających się takim planom lub już obecnie prowadzonej produkcji z uwagi na występujące zapachy, a określając to bardziej dosadnie potężny smród. Bardzo często właściciel takich obiektów dysponuje niewielkim areałem ziemi, w związku z czym ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie zagospodarowania gnojowicy i obornika powstającego w ramach cyklu produkcyjnego. Posiłkuje się oświadczeniami innych rolników o zagospodarowaniu  tych produktów ubocznych w ich gospodarstwach, gdy tymczasem oni sami je wytwarzają w dużych ilościach. Prowadzi to do nadmiernej ilości azotu i fosforu w glebie, co przekłada się na zatrucie środowiska naturalnego (szczególnie zatrucia wód gruntowych a z czasem nawet wód głębinowych) oraz nadmiernej ilości tych składników chemicznych w produkowanych produktach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta. W obecnym stanie prawnym Gminy, jako gospodarz danego terenu po spełnieniu przez inwestora określonych przepisami norm mają ograniczone możliwości w zakresie zablokowania takich inwestycji, mimo protestów mieszkańców tych miejscowości. W chwili obecnej taką możliwość daje tylko opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety, na terenie naszego powiatu żadna z gmin wiejskich takich planów w zasadzie nie posiada. W trakcie dyskusji ujawniono również inne aspekty związane z tym tematem. Zauważono bowiem, że każda z instytucji działających na terenie powiatu zgodnie z obowiązującym prawem sprawdza tylko niektóre warunki w zakresie podjęcia takiej inwestycji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Nie odnosi się w takich przypadkach do analizowania innych opracowań i opinii, wykraczających ponad jej kompetencje. Często też brak współpracy między tymi instytucjami w zakresie całościowej oceny takiej inwestycji, gdyż to nie wynika bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego.   
Również pewne emocje wyzwoliła obecność na posiedzeniu przedstawicieli PGW Wody Polskie z Torunia. Przedstawili oni zadania, jakie mają realizować na terenie naszego powiatu. Poinformowali, że obecnie w związku z obowiązującą od 1.01.2018r. nową ustawą Prawo Wodne zmieniła się koncepcja związana z zarządzaniem wodami. Podstawowe założenia oparto o zlewnie poszczególnych cieków wodnych. Stąd też nasz powiat będzie obsługiwany przez przedstawicieli tej nowej instytucji usytuowanych w Nowym Mieście Lubawskim, Iławie, Brodnicy i Ostródzie. Tym samym samo takie rozwiązanie może i zasadne, bo danym ciekiem będzie zarządzać jedna placówka, to jednak z perspektywy rolnika występującego w roli klienta tej instytucji może szczególnie na początku jej działania rodzić pewne problemy. Do końca ubiegłego roku te sprawy były prowadzone w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Od początku obecnego roku Starostwo nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji, a nowa ustawa Prawo Wodne zobowiązała Starostów do przekazania całej posiadanej z wielu lat dokumentacji do PGW Wody Polskie.  W tym kontekście, co podkreślono niepokoi, że mimo wynajęcia pomieszczeń przez PGW Wody Polskie na ulicy Grunwaldzkiej w dawnej przychodni prawdopodobnie dopiero z dniem  1 czerwca potencjalny klient będzie tam mógł załatwić swoją sprawę, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Omówiono również kwestie związane z zagrożeniem powodziowym dla naszego powiatu, podkreślając jednak, że dotyczy to głównie podtopień terenów położonych w sąsiedztwie rzek Drwęcy i Wel w przypadku intensywnych opadów śniegu i szybkiej odwilży lub długotrwałych opadów deszczu, jak miało to miejsce w roku ubiegłym.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu  do sezonu letniego. Powiatowe służby, inspekcje i straże przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też korzystanie ze zwyczajowych kąpielisk na terenie naszego powiatu będzie wymagało od kapiących się zachowania maksimum warunków bezpieczeństwa.
W dalszej części posiedzenia omówiono również obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia  za 2017 r., stwierdzając, że spełniała ona określone normy, a w przypadku ich pogorszenia były natychmiast sprawdzane przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i poprawiane przez administratorów wodociągów.
Podkreślono również potrzebę zapewnienia pomocy psychologicznej w przypadku zdarzeń powodujących różnego rodzaju tragedie ludzkie. Również za zasadne uznano wszelkie działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież.   

K. Grzonkowski
18.05.2018r.

piątek, 18 maj 2018 12:32

Informacja z XLVI Sesji Rady Powiatu

XLVI Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 17 maja 2018 r. była okazją do złożenia gratulacji Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Panu Jackowi Audzie z okazji uzyskania awansu na stopień brygadiera.  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr 142/775/2018 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 

Nr ewidencyjny działki
Oznacz w KW
Pow.
działki
w ha
 
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu
 
Okres umowy
 
czynsz
 
Termin wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie
 
EL1N/00026354/6
 
0,4213
 
 
W budynku administracyjno - biurowym przy
ul. Grunwaldzkiej 3
w Nowym Mieście Lubawskim
 
 
Lokale użytkowe o powierzchni:
 1. na I piętrze:
a) nr 107 o pow.24,55 m2,
b) nr 123 o pow. 11,15 m2
-------------------
2. na II piętrze:
Nr 213b o pow. 10,50 m2
 
Najem
na cele biurowe, medyczne, usługi
 
 
 
do
3 lat
 
 
Czynsz miesięczny
wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji
 
 
Do 15-go dnia każdego miesiąca
 

I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 17 maja 2018 r.
do dnia 07 czerwca 2018 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl

czwartek, 17 maj 2018 14:28

Konkurs „Las bez tajemnic”

W dniu 17.05.2018 roku w Leśniczówce Grabiny, pod wiatą  „Jarzębinka" odbyła się XI edycja konkursu wiedzy o leśnictwie i łowiectwie pod nazwą „Las bez tajemnic”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy przy pomocy organizacyjnej okolicznych samorządów, w tym Starostwa Powiatowego w Nowym Miesicie Lubawskim, a także kół łowieckich, Nadleśnictw Brodnica, Iława i Jamy, Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu oraz prywatnych sponsorów. Udział w konkursie wzięły 22 szkoły z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego. Każdą szkołę reprezentował 2-osobowy zespół wraz z opiekunem.
Przybyłych gości powitał Henryk Kapusta – Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica, Bogumił Kupczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy oraz Elżbieta Kapusta – koordynator konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy o leśnictwie i łowiectwie. Następnie uczniowie mieli za zadanie rozpoznać podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz ich owoce i nasiona na podstawie zdjęć i naturalnych okazów. Oceniane były też gotowe prace - pędowniki, które dzieci przywiozły ze sobą. W trakcie prac komisji konkursowej organizatorzy konkursu przygotowali liczne atrakcje: prezentacja sygnałów myśliwskich, pokaz broni myśliwskiej oraz spotkanie z sokolnikiem Mateuszem Kowalke, który przybył z ptakami drapieżnymi: jastrzębiem Harrisa, rarogiem, sokołem wędrownym oraz sowami: puszczykiem oraz puchaczem śnieżnym. Gość omówił charakterystyczne cechy ptaków oraz przybliżył pracę sokolnika. Pokazał możliwości łowieckie jastrzębia i sokoła oraz zaprezentował sztuczki jastrzębia Harrisa.
Po podsumowaniu punktów wyłoniono zwycięzców:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa w Lipinkach  
- II miejsce - Szkoła Podstawowa w Bielicach
- III miejsce - Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy
Osobą, która najlepiej napisała test i zdobyła tytuł „Czarodzieja lasu" była Natalia Niczyporuk ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Pawła Szramkę – Posła na Sejm RP. Ponadto każdy uczestnik konkursu został nagrodzony wspaniałymi nagrodami.
Ideą tego konkursu było przede wszystkim zarażenie młodzieży właściwą postawą wobec środowiska i ukazanie w tym znaczenia kultury leśnej i łowieckiej.

Zdjęcia i tekst: OŚ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym pt: „Partner". Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godzinie 12.00 lub 15.00 (do wyboru dla osób pracujących w systemie zmianowym) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. Osoba do kontaktu: Pani Anna Marchlewska - Barczewska nr tel. 56 474 31 96.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W OHP?

Ochotnicze hufce pracy zapewniają:
•    wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy
•    pomoc w wyborze zawodu (możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego)
•    pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie formalności związanych z podjęciem pracy w charakterze młodocianego pracownika
•    ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań (koła tematyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia kulturalne)
•    monitorowanie postępów w nauce, wsparcie zakresie nauczania, zajęcia wyrównawcze w przypadku trudności w nauce

Hufiec Pracy prowadzi nabór oraz organizuje kształcenie ogólne
przy współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Nasi uczestnicy mogą korzystać z następujących form kształcenia:
•    zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa
•    gimnazjum dla dorosłych/szkoła podstawowa (klasa VII i VIII) wraz z przyuczeniem   do wykonywania określonej pracy
•    szkolenie kursowe (tylko praktyki zawodowe, bez kształcenia ogólnego)

Warunkiem przyjęcia do hufca jest odpowiedni wiek – ukończone 15 lat i nie ukończone 18 lat w dniu przyjęcia. Kandydaci do szkoły podstawowej i gimnazjum muszą też mieć skierowanie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapisać można się w okresie naborów do szkół (maj-wrzesień), ale także w każdym momencie roku szkolnego.

Więcej informacji na temat oferty uzyskać można w siedzibie Hufca Pracy:
Brodnica, ul. Przykop 57/6
tel. 56 49 40 163, pon.-pt. w godz. 7:45-15:45.

Informujemy o możliwości skorzystania z oferty Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, który dysponuje internatem z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem.

 

O C H O T N I C Z E    H U F C E    P R A C Y
2-1 HUFIEC PRACY W BRODNICY
87-300 Brodnica, ul. Przykop 57/6,
tel. 56 4940163 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 15 maj 2018 14:46

25 lat Wellenbrecher e.V.

W dniach 27.05. - 29.05.2018 przedstawiciele Powiatu Nowomiejskiego – Pani Barbara Orłowska- Naczelnik Wydziały Oświaty, Kultury i Promocji oraz Pani Iwona Krajewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim  na zaproszenie stowarzyszenia Wellenbrecher e.V. z Dortmundu wzięły udział w obchodach jubileuszu 25- lecia  istnienia organizacji.  Wellenbrecher e.V. na czele z przewodniczącym zarządu Panem Joachimem Glörfeld  zawsze podkreśla wartość jaką niesie ze sobą długoletnia współpraca z Powiatem Nowomiejskim, która opiera się  na wielopłaszczyznowej wymianie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie pedagogiki i systemu pomocy socjalnej w Polsce i Niemczech.

OP

poniedziałek, 14 maj 2018 15:08

„Pływaj z nami, czystymi rzekami”

13 maja 2018 w ramach akcji „Pływaj z nami, czystymi rzekami”, przeprowadzono kolejne już w tym roku sprzątanie rzeki Drwęcy. Działaniami objęto odcinek od przystani kajakowej w Mszanowie do przystani kajakowej w Kurzętniku. Chodzi o uporządkowanie terenu z zalegających śmieci oraz przygotowanie jednego najpiękniejszych szlaków kajakowych w regionie na sezon turystyczny. Walory przyrodnicze powiatu nowomiejskiego dają dobrą podstawę do rozwoju na naszym terenie turystyki aktywnej, lecz często przyjeżdzających gości zniechęca wciąż powszechne zaśmiecenie całej okolicy.

Organizatorzy akcji to:

 • Sekcja Kajakarska Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej przy współpracy z:
 • Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim;
 • Urzędem Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim;
 • Urzędem Gminy Kurzętnik;
 • Państwową Strażą Rybacką w Olsztynie posterunek Nowe Miasto Lubawskie;
 • Społeczną Strażą Rybacką powiatu nowomiejskiego.

Komandorem spływu był Marek Połomski. Uczestniczyło ok. 20 osób.
Zebrano ok. 30 dużych worków śmieci, a estetyka rzeki wzrosła ogromnie. Okazuje się że przy bardzo niewielkich nakładach i społecznym zaangażowaniu kilku osób można zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.
Przekazujemy słowa uznania i  podziękowania dla wszystkich uczestników spływu, którzy zechcieli poświęcić swój niedzielny odpoczynek, na pracą dla wspólnego dobra i piękna powiatu nowomiejskiego.  

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kurzętnik polegającej na nieodpłatnym przekazaniu kostki chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) w miejscowości Tereszewo z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kurzętnik.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
 
Kazimierz Wiśniewski

czwartek, 10 maj 2018 09:39

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja 2018 odbyły się obchody 73. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Po Mszy Świętej za Ojczyznę delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci. Obchodu Narodowego Dnia Zwycięstwa zakończono na rynku miasta występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim.

Strona 1 z 45