Aktualności_1

Aktualności_1

W dniu 16 maja 2018 odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Było to pierwsze posiedzenie Komisji w obecnej jej 3 – letniej kadencji na lata 2018-2021. Z uwagi na powyższe Starosta Nowomiejski, jako przewodniczący tej Komisji, wręczył jej członkom Akty Powołania.
W dalszej części posiedzenia nowo powołani członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na drogach powiatu w roku ubiegłym na podstawie danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji. Zebranych zaniepokoił wzrost liczby wypadków i kolizji w stosunku do lat wcześniejszych, głównie z winy kierujących pojazdami. Odnotowano też trzy wypadki śmiertelne. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano na drodze krajowej nr 15, drogach wojewódzkich oraz drodze powiatowej relacji Nowe Miasto Lubawskie – Boleszyn. Niepokoi też duża liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W tym kontekście podkreślono, że muszą być w dalszym ciągu prowadzone wzmożone kontrole Policji w zakresie pomiarów prędkości pojazdów oraz sprawdzanie trzeźwości kierujących pojazdami.
Bardzo też ożywioną dyskusję wywołał temat stale rozwijającej się na terenie naszego powiatu wielkotowarowej produkcji zwierzęcej. Bardzo szczegółową analizę w tym zakresie przedstawił naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Krzysztof Puwalski. Stwierdził, że w ostatnich dwóch latach producenci rolni wystąpili w dużej liczbie o pozwolenia na budowę dużych obiektów hodowlanych, w których będzie można hodować setki a nawet tysiące zwierząt. Uwzględniając już i tak wysoką produkcję zwierzęcą prowadzoną obecnie na terenie powiatu, co podkreślił Antoni Kurlikowski, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzi to szereg problemów związanych z ochroną środowiska. Bardzo często też w takich przypadkach, jak chociażby w Wielkich Bałówkach lub Grodzicznie (o czym przypomniał radny Tadeusz Graszek) wywołuje to protesty mieszkańców tych miejscowości, sprzeciwiających się takim planom lub już obecnie prowadzonej produkcji z uwagi na występujące zapachy, a określając to bardziej dosadnie potężny smród. Bardzo często właściciel takich obiektów dysponuje niewielkim areałem ziemi, w związku z czym ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie zagospodarowania gnojowicy i obornika powstającego w ramach cyklu produkcyjnego. Posiłkuje się oświadczeniami innych rolników o zagospodarowaniu  tych produktów ubocznych w ich gospodarstwach, gdy tymczasem oni sami je wytwarzają w dużych ilościach. Prowadzi to do nadmiernej ilości azotu i fosforu w glebie, co przekłada się na zatrucie środowiska naturalnego (szczególnie zatrucia wód gruntowych a z czasem nawet wód głębinowych) oraz nadmiernej ilości tych składników chemicznych w produkowanych produktach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta. W obecnym stanie prawnym Gminy, jako gospodarz danego terenu po spełnieniu przez inwestora określonych przepisami norm mają ograniczone możliwości w zakresie zablokowania takich inwestycji, mimo protestów mieszkańców tych miejscowości. W chwili obecnej taką możliwość daje tylko opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety, na terenie naszego powiatu żadna z gmin wiejskich takich planów w zasadzie nie posiada. W trakcie dyskusji ujawniono również inne aspekty związane z tym tematem. Zauważono bowiem, że każda z instytucji działających na terenie powiatu zgodnie z obowiązującym prawem sprawdza tylko niektóre warunki w zakresie podjęcia takiej inwestycji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Nie odnosi się w takich przypadkach do analizowania innych opracowań i opinii, wykraczających ponad jej kompetencje. Często też brak współpracy między tymi instytucjami w zakresie całościowej oceny takiej inwestycji, gdyż to nie wynika bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego.   
Również pewne emocje wyzwoliła obecność na posiedzeniu przedstawicieli PGW Wody Polskie z Torunia. Przedstawili oni zadania, jakie mają realizować na terenie naszego powiatu. Poinformowali, że obecnie w związku z obowiązującą od 1.01.2018r. nową ustawą Prawo Wodne zmieniła się koncepcja związana z zarządzaniem wodami. Podstawowe założenia oparto o zlewnie poszczególnych cieków wodnych. Stąd też nasz powiat będzie obsługiwany przez przedstawicieli tej nowej instytucji usytuowanych w Nowym Mieście Lubawskim, Iławie, Brodnicy i Ostródzie. Tym samym samo takie rozwiązanie może i zasadne, bo danym ciekiem będzie zarządzać jedna placówka, to jednak z perspektywy rolnika występującego w roli klienta tej instytucji może szczególnie na początku jej działania rodzić pewne problemy. Do końca ubiegłego roku te sprawy były prowadzone w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Od początku obecnego roku Starostwo nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji, a nowa ustawa Prawo Wodne zobowiązała Starostów do przekazania całej posiadanej z wielu lat dokumentacji do PGW Wody Polskie.  W tym kontekście, co podkreślono niepokoi, że mimo wynajęcia pomieszczeń przez PGW Wody Polskie na ulicy Grunwaldzkiej w dawnej przychodni prawdopodobnie dopiero z dniem  1 czerwca potencjalny klient będzie tam mógł załatwić swoją sprawę, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Omówiono również kwestie związane z zagrożeniem powodziowym dla naszego powiatu, podkreślając jednak, że dotyczy to głównie podtopień terenów położonych w sąsiedztwie rzek Drwęcy i Wel w przypadku intensywnych opadów śniegu i szybkiej odwilży lub długotrwałych opadów deszczu, jak miało to miejsce w roku ubiegłym.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu  do sezonu letniego. Powiatowe służby, inspekcje i straże przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też korzystanie ze zwyczajowych kąpielisk na terenie naszego powiatu będzie wymagało od kapiących się zachowania maksimum warunków bezpieczeństwa.
W dalszej części posiedzenia omówiono również obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia  za 2017 r., stwierdzając, że spełniała ona określone normy, a w przypadku ich pogorszenia były natychmiast sprawdzane przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i poprawiane przez administratorów wodociągów.
Podkreślono również potrzebę zapewnienia pomocy psychologicznej w przypadku zdarzeń powodujących różnego rodzaju tragedie ludzkie. Również za zasadne uznano wszelkie działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież.   

K. Grzonkowski
18.05.2018r.

piątek, 18 maj 2018 12:32

Informacja z XLVI Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

XLVI Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 17 maja 2018 r. była okazją do złożenia gratulacji Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Panu Jackowi Audzie z okazji uzyskania awansu na stopień brygadiera.  

 

czwartek, 17 maj 2018 14:28

Konkurs „Las bez tajemnic”

Napisane przez

W dniu 17.05.2018 roku w Leśniczówce Grabiny, pod wiatą  „Jarzębinka" odbyła się XI edycja konkursu wiedzy o leśnictwie i łowiectwie pod nazwą „Las bez tajemnic”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy przy pomocy organizacyjnej okolicznych samorządów, w tym Starostwa Powiatowego w Nowym Miesicie Lubawskim, a także kół łowieckich, Nadleśnictw Brodnica, Iława i Jamy, Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu oraz prywatnych sponsorów. Udział w konkursie wzięły 22 szkoły z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego. Każdą szkołę reprezentował 2-osobowy zespół wraz z opiekunem.
Przybyłych gości powitał Henryk Kapusta – Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica, Bogumił Kupczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy oraz Elżbieta Kapusta – koordynator konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy o leśnictwie i łowiectwie. Następnie uczniowie mieli za zadanie rozpoznać podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz ich owoce i nasiona na podstawie zdjęć i naturalnych okazów. Oceniane były też gotowe prace - pędowniki, które dzieci przywiozły ze sobą. W trakcie prac komisji konkursowej organizatorzy konkursu przygotowali liczne atrakcje: prezentacja sygnałów myśliwskich, pokaz broni myśliwskiej oraz spotkanie z sokolnikiem Mateuszem Kowalke, który przybył z ptakami drapieżnymi: jastrzębiem Harrisa, rarogiem, sokołem wędrownym oraz sowami: puszczykiem oraz puchaczem śnieżnym. Gość omówił charakterystyczne cechy ptaków oraz przybliżył pracę sokolnika. Pokazał możliwości łowieckie jastrzębia i sokoła oraz zaprezentował sztuczki jastrzębia Harrisa.
Po podsumowaniu punktów wyłoniono zwycięzców:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa w Lipinkach  
- II miejsce - Szkoła Podstawowa w Bielicach
- III miejsce - Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy
Osobą, która najlepiej napisała test i zdobyła tytuł „Czarodzieja lasu" była Natalia Niczyporuk ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Pawła Szramkę – Posła na Sejm RP. Ponadto każdy uczestnik konkursu został nagrodzony wspaniałymi nagrodami.
Ideą tego konkursu było przede wszystkim zarażenie młodzieży właściwą postawą wobec środowiska i ukazanie w tym znaczenia kultury leśnej i łowieckiej.

Zdjęcia i tekst: OŚ

wtorek, 15 maj 2018 14:46

25 lat Wellenbrecher e.V.

Napisane przez

W dniach 27.05. - 29.05.2018 przedstawiciele Powiatu Nowomiejskiego – Pani Barbara Orłowska- Naczelnik Wydziały Oświaty, Kultury i Promocji oraz Pani Iwona Krajewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim  na zaproszenie stowarzyszenia Wellenbrecher e.V. z Dortmundu wzięły udział w obchodach jubileuszu 25- lecia  istnienia organizacji.  Wellenbrecher e.V. na czele z przewodniczącym zarządu Panem Joachimem Glörfeld  zawsze podkreśla wartość jaką niesie ze sobą długoletnia współpraca z Powiatem Nowomiejskim, która opiera się  na wielopłaszczyznowej wymianie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie pedagogiki i systemu pomocy socjalnej w Polsce i Niemczech.

OP

poniedziałek, 14 maj 2018 15:08

„Pływaj z nami, czystymi rzekami”

Napisane przez

13 maja 2018 w ramach akcji „Pływaj z nami, czystymi rzekami”, przeprowadzono kolejne już w tym roku sprzątanie rzeki Drwęcy. Działaniami objęto odcinek od przystani kajakowej w Mszanowie do przystani kajakowej w Kurzętniku. Chodzi o uporządkowanie terenu z zalegających śmieci oraz przygotowanie jednego najpiękniejszych szlaków kajakowych w regionie na sezon turystyczny. Walory przyrodnicze powiatu nowomiejskiego dają dobrą podstawę do rozwoju na naszym terenie turystyki aktywnej, lecz często przyjeżdzających gości zniechęca wciąż powszechne zaśmiecenie całej okolicy.

Organizatorzy akcji to:

  • Sekcja Kajakarska Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej przy współpracy z:
  • Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim;
  • Urzędem Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim;
  • Urzędem Gminy Kurzętnik;
  • Państwową Strażą Rybacką w Olsztynie posterunek Nowe Miasto Lubawskie;
  • Społeczną Strażą Rybacką powiatu nowomiejskiego.

Komandorem spływu był Marek Połomski. Uczestniczyło ok. 20 osób.
Zebrano ok. 30 dużych worków śmieci, a estetyka rzeki wzrosła ogromnie. Okazuje się że przy bardzo niewielkich nakładach i społecznym zaangażowaniu kilku osób można zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.
Przekazujemy słowa uznania i  podziękowania dla wszystkich uczestników spływu, którzy zechcieli poświęcić swój niedzielny odpoczynek, na pracą dla wspólnego dobra i piękna powiatu nowomiejskiego.  

 

czwartek, 10 maj 2018 09:39

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Napisane przez

8 maja 2018 odbyły się obchody 73. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Po Mszy Świętej za Ojczyznę delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci. Obchodu Narodowego Dnia Zwycięstwa zakończono na rynku miasta występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim.

piątek, 27 kwiecień 2018 18:37

Informacja z XLV Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Wyróżnienia

26 kwietnia 2018 r. podczas XLV Sesji Rady Powiatu wręczono wyróżnienia laureatom plebiscytu Gazety Olsztyńskiej „Super Sołtys 2017”: Piotrowi Hauzerowi, sołtysowi sołectwa Linowiec, Ryszardowi Pruchniewskiemu, sołtysowi sołectwa Lekarty oraz Henryce Łużyńskiej, sołtysowi sołectwa Ostaszewo. Wyróżnienia odebrali także uczniowie Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim: Michalina Ziółkowska za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym "GEO-PLANETA" - przygotowywała się samodzielnie oraz Kornelia Fimiarz i Cezary Milewski za zdobycie tytułu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Fizycznego "Wygraj Indeks" zorganizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej – przygotowywani przez Aleksandrę Bączek.

Absolutorium


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. W 2017 r. wykonano dochody budżetowe w wysokości 40 952 587,19 zł, co stanowi 89,45% planu oraz wydatki w wysokości 40 265 752,15 zł, co stanowi 81,05% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 7 311 747,72 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 686 835,04 zł.

czwartek, 26 kwiecień 2018 08:26

Praktyki zawodowe uczennic z Wildeshausen

Napisane przez

Praktyki zawodowe uczennic z BBS Wildeshausen w ramach programu Erasmus+. W dniach 10-24 kwietnia 2018 roku gościliśmy grupę sześciu uczennic wraz z opiekunką Christą Evers ze szkoły BBS Wildeshausen. Pobyt naszych gości mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu obydwu szkół w realizację projektów w ramach programu Erasmus+. To dobra okazja dla uczniów na pogłębienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie. Część zajęć w ramach praktyki zawodowej miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku: zajęcia integracyjne z młodzieżą naszej szkoły przygotowane przez Panią Agnieszkę Czyżak, Panią Aleksandrę Rojewską i Panią Mirosławę Ochlak oraz uczniów klasy II TI, III TCPG, innowacja pedagogiczna przygotowana przez Panią Joannę Mielnik i uczniów klasy II TŻiUG oraz zajęcia w pracowni gastronomicznej pod kierunkiem Pani Magdaleny Kwaśniewskiej i Pani Magdaleny Klugi-Maron. Ważnym punktem pobytu praktykantek były praktyki zawodowe w zaprzyjaźnionej firmie gastronomicznej "Pawie Oczko" w Tylicach, którego właścicielem jest pan Marcin Oczkowski, opiekę nad uczniami sprawowała Pani Judyta Kołodziej. Program pobytu obejmował poza pracą poznanie polskiej kultury, walorów turystycznych naszego regionu a także zwyczajów i tradycji. Na zakończenie projektu wraz z koordynatorami projektu Panią Anną Faltynowską oraz Panią Mirosławą Ochlak uczennice BBS Wildeshausen zwiedziły przepiękne polskie miasto Wrocław. Zobaczyły Starówkę, poznały historię miasta, odwiedziły wrocławskie ZOO, Hydropolis, Sky Tower oraz Muzeum Narodowe z Panoramą Racławicką. Jesteśmy przekonani, że uczennice wraz z opiekunką wróciły do domu i szkoły w pełni usatysfakcjonowane. Młodzież z pewnością dobrze wykorzystała ten czas na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, udoskonalała swoje umiejętności językowe i poznała wielu ciekawych ludzi.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

23 kwietnia 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych Ostaszewie nad jeziorem Hartowieckim.  Pod flagą Szkolnego Związku Sportowego wkroczyła młodzież z całego województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ilości ponad 450 uczestników. W otwarciu uczestniczyli Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Sekretarz Urzędu Gminy Grodziczno Teresa Dzierżak i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie Małgorzata Najwrosz. Po uroczystości otwarcia rozpoczęły się zmagania sportowe.

Wyniki biegów:


Sztafety Mieszane kl. IV
1 miejsce SP Nr 1 Pisz
2 miejsce SP Nr 2 Olsztyn
3 miejsce SP Nr 2 Iława
4 miejsce SP Nr 7 Giżycko
5 miejsce SP Jeziorany
6 miejsce SP Nr 4 Pisz
7 miejsce SP Wilkasy
8 miejsce SP Nr 2 Nowe Miasto Lub.
9 miejsce SP Kurzętnik
10 miejsce SP Nr 1 Nowe Miasto Lubawskie
11 miejsce SP Tereszewo

Sztafety Mieszane kl. V
1 miejsce SP Nr 7 Giżycko
2 miejsce SP Nr 1 Pisz
3 miejsce SP Nr 2 Iława
4 miejsce SP Świętajno
5 miejsce SP Nr 1 Nowe Miasto Lubawskie
6 miejsce SP Nr 2 Nowe Miasto Lubawskie

Sztafety Mieszane Kl. VI
1 miejsce SP Nr 2 Iława
2 miejsce SP Lubawa
3 miejsce SP Nr 7 Giżycko
4 miejsce SP Kurzętnik
5 miejsce SP Jeziorany
6 miejsce SP Wielbark
7 miejsce SP Wilkasy
8 miejsce SP Marzęcice
9 miejsce SP Tereszewo

Sztafety Mieszane Kl. VII
1 miejsce SP Nr 2 Olsztyn
2 miejsce SP Nr 7 Giżycko
3 miejsce SP Nr 2 Iława

Sztafety Mieszane rocz 2002-2003
1 miejsce SP Nr 2 Olsztyn
2 miejsce SP Wielbark
3 miejsce SP Lubawa
4 miejsce Gimnazjum Nowe Miasto Lubawskie
SP Marzęcice zdyskwalifikowana za niesportowe zachowanie.

Sztafeta Mieszana Licealiada
1 miejsce ZS Lubawa
2 miejsce ZS im. Bohaterów 1939 r w Iławie
3 miejsce ZS Ogólnokształcących w Iławie
4 miejsce ZS w Nowym Mieście Lubawskim
5 miejsce ZS Nr 2 w Szczytnie
6 miejsce ZS Nr 1 w Szczytnie


Za zajęcie pierwszych 6 miejsc drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, pierwsze 3 zespoły otrzymały medale, puchary i dyplomy fundowane były przez Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.  Wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek regeneracyjny ufundowany przez Urząd Gminy Grodziczno.

Test i zdjęcia: Mirosław Urbanowski

środa, 25 kwiecień 2018 10:50

IV Targi Pracy i Edukacji

Napisane przez

11 kwietnia 2018 r. w godz. 11:00-14:00 w hali sportowej Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym mieście Lubawskim odbyły się IV Targi Pracy i Edukacji. Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Iławie. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Bezrobociem. W targach wzięło udział 39 wystawców. Swoją ofertę zaprezentowali lokalni pracodawcy, agencje zatrudnienia, szkoły średnie i wyższe, instytucje szkoleniowe oraz służby mundurowe.
Dla osób, które poszukiwały zatrudnienia lub własnej drogi zawodowej, była to doskonała okazja do zapoznania się z sytuacją na lokalnym rynku pracy, uzyskania informacji o dostępnych ofertach pracy oraz o możliwościach uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
Patronat honorowy nad Targami objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Partnerami wydarzenia były Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Patronatem medialnym wydarzenia była Gazeta Nowomiejska, Nowe Miasto dla Was, Telewizja Eltronik i Tygodnik Internetowy.

Tekst i zdjęcia: PUP

Strona 1 z 5