Aktualności_1

Aktualności_1

wtorek, 16 październik 2018 14:47

L Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

12 października 2018 odbyła się 50. Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. Sesja była okazją do wręczenie wyróżnień i podziękowań. Kazimierz Wiśniewski, Andrzej Ochlak i Katarzyna Trzaskalska w imieniu Rady Powiatu wręczyli list gratulacyjny Państwu Marlenie i Wojciechowi Wydorskim, za uzyskanie przez nich tytułu laureata w województwie warmińsko-mazurskim XVI Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Podziękowania i puchary otrzymali również przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zwyciężyli w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych OSP. W kategorii żeńskiej 1. miejsce zajęła OSP Gwiździny, a 2. miejsce - OSP Grodziczno, zaś w kategorii męskiej 5. miejsce osiągnęli strażacy z OSP Ostaszewo. Sesja Rady Powiatu była również okazją do podsumowania 4-letniej pracy samorządu powiatowego. Przewodniczący Kazimierz Wiśniewski przedłożył sprawozdanie z działalności Rady Powiatu uwzględniając m.in. statystykę posiedzeń. Następnie Starosta Andrzej Ochlak przedstawił swoje podsumowanie. Na zakończenie Przewodniczący Rady i Starosta złożyli radnym, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz mediom podziękowania za współpracę.

Tekst: Anna Andrzejczak/Agnieszka Tułodziecka
Zdjęcia: OP/OR

sobota, 13 październik 2018 10:56

Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela

Napisane przez

10 października 2018 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się oficjalne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Nowomiejskiego przybyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek pedagogicznych Powiatu Nowomiejskiego, przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli działających na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a byli to:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim: Magdalena Sienkowska - nauczyciel kontraktowy, Marta Wicha - nauczyciel kontraktowy.
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku: Anna Dembek - nauczyciel dyplomowany, Magdalena Kędziorska - nauczyciel dyplomowany, Małgorzata Hincan-Mróz - nauczyciel dyplomowany, Andrzej Różycki - nauczyciel dyplomowany, Magdalena Kluga-Maron - nauczyciel kontraktowy
Gości powitał Pan Andrzej Ochlak - Starosta Nowomiejski życząc wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz spokoju i zdrowia. Starosta w swym wystąpieniu przedstawił skutki reformy oświatowej, z którymi zmierzyć będą się musieli zarówno dyrektorzy szkół ponadpodstawowych jaki i nowi włodarze Powiatu już w przyszłym roku kalendarzowym. Do życzeń dołączyli się również Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Pan Kazimierz Wiśniewski, Pani Maria Krezymon Prezes oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim oraz Pani Elżbieta Szydlin Zastępca Przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie.
Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do podziękowań dla nauczycieli języka niemieckiego ze szkół ponadpodstawowych, którzy podczas tegorocznej wymiany polsko-niemieckiej świadczyli swoją pracę jako tłumacze oraz opiekunów młodzieży nowomiejskiej „Norwidówki”, którzy przygotowali tegoroczny montaż słowno-muzyczny z okazji Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez RP Niepodległości oraz 20-lecia powiatu. Listy gratulacyjne z rąk Starosty odebrali : Pani Lucyna Pełka - Ręczkowska oraz Pani Joanna Kardela, Pani Aleksandra Bączek, Pani Katarzyna Piątkowska.
Po wręczeniu nagród, listów gratulacyjnych i kwiatów Pan Starosta Andrzej Ochlak tradycyjnie pokroił przygotowany na tą okazję tort.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 12 październik 2018 13:19

Zaproszenie na naradę techniczno-gospodarczą

Napisane przez
Na podstawie § 3 ust. 4 umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu nr ZU.6007.13.2018 z dnia 26.04.018 r. podpisanej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Powiatem Nowomiejskim, zapraszam na naradę techniczno-gospodarczą, która odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, w dniu 30.10.2018 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej. 
Przedmiotem narady techniczno-gospodarczej jest omówienie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Biskupiec należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych  w zakresie:
1. podstaw prawnych i technicznych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów osób fizycznych,
2. określenia zakresu i stopnia szczegółowości wykonanych prac urządzeniowych,
3. zasad projektowania zdań gospodarczych dla lasów i ich wskazanie, 
4. określenia celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko, średnio i długo terminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów, 
5. form ochrony przyrody jakie występują na obszarze objętym opracowaniem i ich wpływu na planowanie zadań gospodarczych,
6. ochrony przeciwpożarowej lasów, zakres ramowych wytycznych, 
7. uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów UPUL dla gminy Biskupiec,
8. sposobów i terminów zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu projektów UPUL, spotkania na gruncie, przyjmowania przez Wykonawcę w wyznaczone dni właścicieli lasów w celu wyjaśnienia, omówienia przedstawianych spraw, 
9. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, wskazanie miejsc i terminu,
10. składanie wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów.
 
Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach mogą wziąć udział osoby zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody, w tym właściciele lasów niepaństwowych.
Naradę techniczno-gospodarczą poprowadzi Starosta Nowomiejski oraz Pan Cezary Piotrkowicz przedstawiciel Agencji CEZAR Pracownia Urządzania Lasu, u. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wykonawca przedmiotowych uproszczonych planów urządzenia lasów. 
piątek, 05 październik 2018 14:45

Spotkanie sieci współpracy logopedów

Napisane przez

4 października 2018 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Poprowadziły je p. Bożena Smoczyńska oraz p. Magda Wiśniewska, a uczestniczyli w nim logopedzi pracujący na terenie powiatu nowomiejskiego. Celem pierwszego spotkania, była organizacja pracy w aktualnym roku szkolnym. Ustalenie harmonogramu kolejnych spotkań oraz ich tematyki. W bieżącym roku szkolnym, poruszymy problematykę SLI – Specyficznych Zaburzeń Językowych, zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego, a także terapię ręki. Dodatkowo na każdym spotkaniu, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, a także skutecznymi narzędziami do pracy z najmłodszymi.
Dzięki pomocy Biblioteki Pedagogicznej, uczestniczki już na pierwszym spotkaniu miały możliwość zapoznania się ofertą BP PCRE dla logopedów.
Kolejne spotkanie odbędzie się, 8 listopada o godzinie 14:15. Serdecznie zapraszamy!

piątek, 05 październik 2018 14:43

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy

Napisane przez

Dnia 4 października w PCRE, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego w roku szkolnym 2018/2019. Po rozpoznaniu potrzeb bibliotekarze wybrali jako tytuł pracy sieci „Inspiracje są wśród nas – promocja czytelnictwa”. Pani Aneta Bielaszka z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej przeprowadziła szkolenie „Prawo autorskie: co wolno, a co nie wolno?” Spotkanie sprzyjało integracji i wspólnej wymianie doświadczeń zawodowych. Dziękujemy za liczne przybycie na spotkanie.

Podmioty prowadzące działalność
w zakresie gospodarowania odpadami

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
USTAWY O ODPADACH


Starosta Nowomiejski informuje, że weszły w życie istotne zmiany, wynikające
z nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w szczególności z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), m.in.:.

1. Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 6 odpady mogą być magazynowane nie dłużej niż 1 rok, licząc dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów łącznie.
Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) do okresu magazynowania odpadów magazynowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu:
- dotychczasowym, o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało nie więcej niż 1 rok;
- nadanym niniejszą ustawą, o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało więcej niż 1 rok;
- dotychczasowym, w przypadku magazynowania odpadów, o których mowa w art. 25 ust. 4b ustawy o odpadach.
Przepisy ustawy są wiążące, niezależnie od terminów wskazanych w decyzjach dotyczących gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów.

2. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wytwórca, który przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy uzyskał tzw. milczącą zgodę uznającą przedmiot lub substancję za produkt uboczny jest obowiązany w terminie 6 miesięcy do dokonania nowego zgłoszenia (do 5 marca 2019 r.).

3. Wprowadzony został obowiązek monitoringu miejsc magazynowania odpadów. Taki monitoring będzie musiał być prowadzony przez całą dobę i pozwalać na identyfikacje przebywających w tym miejscu osób (6 miesięcy na dostosowanie – do 5 marca 2019 r.).

4. Istotne zmiany zostały ujęte w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zbieranie
i przetwarzanie odpadów oraz dokonywania w nich istotnych zmian.
Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg jest obecnie marszałek województwa (również w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie).
Do wniosku o wydanie/istotną zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dołącza się m. in. zaświadczenia o niekaralności, oświadczenie o niekaralności, operat przeciwpożarowy oraz proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń
(art. 42 ustawy). Zabezpieczenie będzie mogło mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Wysokość zabezpieczenia ma być obliczana jako iloczyn największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana
w instalacji. Konkretne stawki - w zależności od rodzaju odpadów - zostaną określone
w rozporządzeniu do ustawy.
Ponadto zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez WIOŚ oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów (art. 41a ust. 1a).
Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego PSP, sporządzenia operatu przeciwpożarowego oraz zabezpieczenia roszczeń nie stosuje się w stosunku do odpadów niepalnych.

Natomiast w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) dodano art. 183c, zgodnie z którym pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalniają wytwarzających odpady z wykonania operatu przeciwpożarowego.

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o zmianę decyzji. Jeżeli posiadacz nie złoży wniosku, decyzja wygasa.

W piękną, słoneczną, ostatnią niedzielę września 2018 r. w Zespole szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się XIX edycja Wystawy Żywieniowo – Rolniczej „Biało Czerwone/ w nawiązaniu do 100-lecia Odzyskania Niepodległości/- Zielono mi” pod hasłem „Królowa Dynia”. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad sześćdziesięciu wystawców z powiatu nowomiejskiego i okolic. W programie znalazło się wiele atrakcji. Imprezę otworzyli Dyrektor Mirosław Wodara i Starosta Andrzej Ochlak wraz z koordynatorkami: Bożeną Zalewską, Hanną Trzcińską, Patrycją Brodzińską, Justyną Piotrowską i Marleną Rymer. Konferansjerkę części artystycznej poprowadziła Anna Bartkowska.
Uroczyście, z fanfarami, została wprowadzona Królowa Dynia. Jej bezcenne walory zaprezentowali uczniowie klasy I Technikum Informatycznego, których przygotowała Alicja Wądołowska.
Artystyczną część wystawy rozpoczął wokalny występ sióstr: Pauliny i Martyny Jamroży pod opieką Sylwii Pisarskiej z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Następnie zaprezentowały się formy działające w GCK w Kurzętniku. Piękny popis tańca towarzyskiego zaprezentowała para taneczna: Patrycja Langiewicz i Kiłon Kim ze szkoły tańca J&K. Następnie mogliśmy podziwiać najmłodszych artystów, którzy należą do zespołu Kurczaczki. Mimo miana „najmłodszych” zespół w tym roku będzie obchodził jubileusz 20-lecia. Wiązankę różnych wpadających w ucho piosenek zaprezentował zespół Anibabki. Oba zespoły od początku prowadzi Anna Lewicka.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz rajdówek w wykonaniu Dawida Grzybowskiego i Marka Kwiatkowskiego z Automobilklubu Nowomiejskiego. W ciągu czterech godzin trwania wystawy każdy odwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali na tę okazję następujące atrakcje: kącik dziecięcy, gdzie można było się pobawić i fantazyjnie pomalować twarze oraz kącik patriotyczny poświęcony 100-leciu Odzyskania Niepodległości, stoisko „Pchli Targ”, „Słoikową Spiżarnię”, kawiarenkę, frytki, naleśniki, gofry, galaretki, zupę dyniową i placki z dyni - do degustacji dla każdego. Rada Rodziców przygotowała szkolnego grilla z kiełbaskami.
Przed szkołą zapraszali wystawcy oferowali krzewy ozdobne, kwiaty, garncarstwo i decupage. Można było zobaczyć także prezentację wielkich maszyn rolniczych.
Na hali znalazły się stoiska z różnorodnym rękodziełem, m.in. ze szkła, drewna, biżuterii, koronek, grawerowania, szydełkowania, malarstwa, haftu krzyżykowego, różnorodnych upominków i pamiątek np. starych fotografii. Gościły także stoiska kulinarne: miody, ziołowe herbaty, ciasta, bio oleje, soki, sery, makarony, chleby, kiełbasy, pasztety i inne swojskie przetwory. Swoje oferty przedstawiły firmy: Expom, Telmar i Avon oraz pielęgniarki z Remedium. O nagłośnienie i nastrój muzyczny podczas wystawy zadbali uczniowie z klasy II TI pod opieką Dariusza Zielińskiego. Niedzielne popołudnie sprzyjało dobrym humorom i miłej atmosferze. Organizatorzy serdecznie dziękują młodzieży zaangażowanej w „Zielono mi”, wystawcom oraz wszystkim odwiedzającym, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie.

Tekst: Marlena Rymer
Zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

środa, 03 październik 2018 12:02

Święto samorządu

Napisane przez

30 września 2018 odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 20-lecia istnienia powiatu. Obchody  zapoczątkowała msza święta z udziałem gości  w nowomiejskiej bazylice. Następnie pochodem goście udali się do Miejskiego Centrum Kultury. Zaproszonych gości witała pani wicestarosta Katarzyna Trzaskalska, wśród których byli - marszałek województwa warmińsko mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, dyrektor biura wojewody pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt, burmistrz Nowego Miasta Józef Blank, wójtowie gmin - Arkadiusz Dobek, Tomasz Waruszewski, Tomasz  Szczepański. Na uroczystość przybyli również byli radni, między innymi pani Zofia Andrzejewska, Roman Trąpczyński, Witold Lendzion, Henryk Jackiewicz. Wśród zaproszonych gości obecni byli również - pani Renata Rochnowska posłanka na Sejm RP IV i V kadencji, ksiądz wikariusz Tomasz Trzebiatowski, szefowie służb mundurowych, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz obecni radni powiatowi. Zgromadzeni goście uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych starostów powiatu nowomiejskiego — Zbigniewa Muchlińskiego oraz Wacława Derlickiego, a także radnych powiatowych — Franciszka Kołpackiego, Romana Fiszera, Jerzego Roszkowskiego i Eugeniusza Idziaka.  Agnieszka Warakomska – Poczobutt - Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ze starostą Andrzejem Ochlakiem  wręczyła nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie dla Henryka Rogozińskiego – Odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej” oraz dyplom dla Jarosława Titza za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. Pani Barbara Przeradzka – Martko Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim wygłosiła referat pt. Polskie drogi do niepodległości, w którym podkreśliła jak wielką rolę odegrały kobiety w historii. Na pamiątkę uroczystości wręczono zaproszonym medale 20-lecie powstania samorządu powiatowego oraz 100-lecia odzyskania niepodległości.

20 września 2018 w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta.
Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa dotyczącą oceny stanu środowiska naturalnego w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dane to dotyczą oceny jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleby, atmosfery, gospodarki odpadami. Z przytoczonych danych wynika, iż stan ten praktycznie na przestrzeni ostatnich lat się nie zmienia. Powiat nowomiejski pobiera najmniej wody w województwie na cele produkcyjne (0,04 hm3 w stosunku do innych powiatów pobierających od 1,4 do 17,6 hm3). Pod względem poboru dla ludności jest także na jednym z ostatnich miejsc (przed gołdapskim). Stałego monitoringu jakości wód podziemnych WIOŚ nie prowadzi. Powiat nowomiejski ma najniższy w województwie wskaźnik liczby ludności korzystającej z kanalizacji (45,3%, średnia dla województwa 76%).
Na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego jakości powietrza. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów. W dalszej części posiedzenia jego uczestnicy oraz zaproszeni goście zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na drogach powiatu w roku ubiegłym na podstawie danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji. Zebranych zaniepokoił wzrost liczby wypadków i kolizji w stosunku do lat wcześniejszych, głównie z winy kierujących pojazdami. Odnotowano też trzy wypadki śmiertelne. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano na drodze krajowej nr 15, drogach wojewódzkich oraz drodze powiatowej relacji Nowe Miasto Lubawskie – Boleszyn. Niepokoi też duża liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W tym kontekście podkreślono, że muszą być w dalszym ciągu prowadzone wzmożone kontrole Policji w zakresie pomiarów prędkości pojazdów oraz sprawdzanie trzeźwości kierujących pojazdami.
Bardzo też ożywioną dyskusję wywołał temat stale rozwijającej się na terenie naszego powiatu wielkotowarowej produkcji zwierzęcej. Bardzo szczegółową analizę w tym zakresie przedstawił naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Krzysztof Puwalski. Stwierdził, że w ostatnich dwóch latach producenci rolni wystąpili w dużej liczbie o pozwolenia na budowę dużych obiektów hodowlanych, w których będzie można hodować setki a nawet tysiące zwierząt. Uwzględniając już i tak wysoką produkcję zwierzęcą prowadzoną obecnie na terenie powiatu, co podkreślił Antoni Kurlikowski, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzi to szereg problemów związanych z ochroną środowiska. Bardzo często też w takich przypadkach, jak chociażby w Wielkich Bałówkach lub Grodzicznie (o czym przypomniał radny Tadeusz Graszek) wywołuje to protesty mieszkańców tych miejscowości, sprzeciwiających się takim planom lub już obecnie prowadzonej produkcji z uwagi na występujące zapachy, a określając to bardziej dosadnie potężny smród. Bardzo często właściciel takich obiektów dysponuje niewielkim areałem ziemi, w związku z czym ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie zagospodarowania gnojowicy i obornika powstającego w ramach cyklu produkcyjnego. Posiłkuje się oświadczeniami innych rolników o zagospodarowaniu tych produktów ubocznych w ich gospodarstwach, gdy tymczasem oni sami je wytwarzają w dużych ilościach. Prowadzi to do nadmiernej ilości azotu i fosforu w glebie, co przekłada się na zatrucie środowiska naturalnego (szczególnie zatrucia wód gruntowych a z czasem nawet wód głębinowych) oraz nadmiernej ilości tych składników chemicznych w produkowanych produktach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta. W obecnym stanie prawnym Gminy, jako gospodarz danego terenu po spełnieniu przez inwestora określonych przepisami norm mają ograniczone możliwości w zakresie zablokowania takich inwestycji, mimo protestów mieszkańców tych miejscowości. W chwili obecnej taką możliwość daje tylko opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety, na terenie naszego powiatu żadna z gmin wiejskich takich planów w zasadzie nie posiada. W trakcie dyskusji ujawniono również inne aspekty związane z tym tematem. Zauważono bowiem, że każda z instytucji działających na terenie powiatu zgodnie z obowiązującym prawem sprawdza tylko niektóre warunki w zakresie podjęcia takiej inwestycji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Nie odnosi się w takich przypadkach do analizowania innych opracowań i opinii, wykraczających ponad jej kompetencje. Często też brak współpracy między tymi instytucjami w zakresie całościowej oceny takiej inwestycji, gdyż to nie wynika bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego.
Również pewne emocje wyzwoliła obecność na posiedzeniu przedstawicieli PGW Wody Polskie z Torunia. Przedstawili oni zadania, jakie mają realizować na terenie naszego powiatu. Poinformowali, że obecnie w związku z obowiązującą od 1.01.2018r. nową ustawą Prawo Wodne zmieniła się koncepcja związana z zarządzaniem wodami. Podstawowe założenia oparto o zlewnie poszczególnych cieków wodnych. Stąd też nasz powiat będzie obsługiwany przez przedstawicieli tej nowej instytucji usytuowanych w Nowym Mieście Lubawskim, Iławie, Brodnicy i Ostródzie. Tym samym samo takie rozwiązanie może i zasadne, bo danym ciekiem będzie zarządzać jedna placówka, to jednak z perspektywy rolnika występującego w roli klienta tej instytucji może szczególnie na początku jej działania rodzić pewne problemy. Do końca ubiegłego roku te sprawy były prowadzone w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Od początku obecnego roku Starostwo nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji, a nowa ustawa Prawo Wodne zobowiązała Starostów do przekazania całej posiadanej z wielu lat dokumentacji do PGW Wody Polskie. W tym kontekście, co podkreślono niepokoi, że mimo wynajęcia pomieszczeń przez PGW Wody Polskie na ulicy Grunwaldzkiej w dawnej przychodni prawdopodobnie dopiero z dniem 1 czerwca potencjalny klient będzie tam mógł załatwić swoją sprawę, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Omówiono również kwestie związane z zagrożeniem powodziowym dla naszego powiatu, podkreślając jednak, że dotyczy to głównie podtopień terenów położonych w sąsiedztwie rzek Drwęcy i Wel w przypadku intensywnych opadów śniegu i szybkiej odwilży lub długotrwałych opadów deszczu, jak miało to miejsce w roku ubiegłym.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Powiatowe służby, inspekcje i straże przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też korzystanie ze zwyczajowych kąpielisk na terenie naszego powiatu będzie wymagało od kapiących się zachowania maksimum warunków bezpieczeństwa.
W dalszej części posiedzenia omówiono również obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia za 2017 r., stwierdzając, że spełniała ona określone normy, a w przypadku ich pogorszenia były natychmiast sprawdzane przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i poprawiane przez administratorów wodociągów.
Podkreślono również potrzebę zapewnienia pomocy psychologicznej w przypadku zdarzeń powodujących różnego rodzaju tragedie ludzkie. Również za zasadne uznano wszelkie działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież.

K. Grzonkowski

środa, 26 wrzesień 2018 13:43

3. Memoriał im. Kazimierza Okołowskiego

Napisane przez

Komunikat
III Memoriału im. Kazimierza Okołowskiego Orlikowe Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego rozegrane dnia 21.09.2018 na Orliku Lekkoatletycznym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

21.09.2018 r. o godz. 10:00- 250 dziewcząt i chłopców z powiatu nowomiejskiego oraz Biskupca Reszelskiego pod flagą Szkolnego Związku Sportowego weszli na Orlik Lekkoatletyczny do otwarcia III Memoriału im. Kazimierza Okołowskiego. W uroczystości otwarcia udział wzięli Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Krzysztof Widzgowski, Dyrektor SP1 Jerzy Resicki, Dyrektor SP2 Zbigniew Domżalski oraz rodzina Kazimierza Okołowskiego z żoną Elżbietą Okołowską. Otwarcia III Memoriału i Orlikowych Lekkatletycznych Mistrzostw Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego dokonał Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
Dziewczęta Rocznik 2003- 2005:
60 m
1 miejsce Nadia Grochowska SP 1 NML
2 miejsce Michalina Dąbrowska SP Nowe Grodziczno
3 miejsce Kinga Orłowska SP 3 NML

Dziewczęta Rocznik 2006 i młodsi:
60 m
1 miejsce Kamila Ławicka SP 1 NML
2 miejsce Aleks Jaroszewski SP 2 NML
3 miejsce Marta Kwiatkowska SP 1 NML

Dziewczęta Rocznik 2003-2005:
Wzwyż
1 miejsce Julia Rochewicz SP Jamielnik
2 miejsce Alina Ługiewicz SSP Tylice
3 miejsce Oktawia Straus SP 1 Nml

Dziewczęta Rocznik 2006 i młodsze
Wzwyż
1 miejsce Agnieszka Wysocka SSP Tylice
2 miejsce Aleksandra Jaroszewska SP 2 NML
3 miejsce Julia Kamińska SP 3

Dziewczęta Rocznik 2003- 2005
Pchnięcie kulą
1 miejsce Joanna Marszelewska SP Gwiździny
2 miejsce Agnieszka Regel SP Kurzętnik
2 miejsce Joanna Kotowska SP Biskupiec

Dziewczęta Rocznik 2006 i młodsi
Pchnięcie kulą
1 miejsce Klaudia Kusińska SSP Tylice
2 miejsce Nikola Prusinowska SP Kurzętnik
3 miejsce Sandra Witkowska SP Mroczno

Dziewczęta 2003-2005
Skok w dal
1 miejsce Dagmara Jobs SP Kurzętnik
2 miejsce Angelika Rochewicz SP Jamielnik
3 miejsce Amelia Doreńska SP Biskupiec

Dziewczęta 2006 i młodsze
Skok w dal
1 miejsce Małgorzata Milewska SP1 NML
2 miejsce Julia Dembińska SP 1 NML
3 miejsce Iga Elgert SP Kurzętnik

Chłopcy 2003- 2005
60 m
1 miejsce Mateusz Stępień SP Marzęcice
2 miejsce Jan Samulewicz SP 3 NML
3 miejsce Jakub Granica SP Jamielnik

Chłopcy 2006 i młodsi
60 m
1 miejsce Nikodem Jaskulski SP 2
2 miejsce Konrad Wiśniewski SP Jamielnik
3 miejsce Ksawery Jagielski SP 2 NML

Chłopcy 2003-2005
Skok w dal
1 miejsce Błażej Sobczak SP Kurzętnik
2 miejsce Piotr Osmański SP Kurzętnik
3 miejsce Artur Mirosław SP Kurzętnik

Chłopcy 2006 i młodsi
1 miejsce Patryk Żorański SP Mroczno
2 miejsce Jan Dembek SP Kurzętnik
3 miejsce Piotr Błaszkowski SP Kurzętnik

Chłopcy 2003-2005
Skok wzwyż
1 miejsce Dominik Kotewicz SP 2 NML
2 miejsce Kamil Kłosowski SP Kurzętnik
3 miejsce Paweł Kowalski SP Mroczno

Chłopcy 2006 i młodsi
Skok wzwyż
1 miejsce Jakub Cegielski SP 1 NML
2 miejsce Nikodem Jaskulski SP 2 NML
3 miejsce Konrad Bartycha SP 1 NML

Chłopcy 2003-2005
Pchnięcie kulą
1 miejsce Kacper Rochewicz SP3 NML
2 miejsce Krystian Szymelfering SP Biskpiec
3 miejsce Mariusz Bąkowski SP Jamielnik

Chłopcy 2006 i młodsi
Pchnięcie kulą
1 miejsce Jakub Dembiński SP Mroczno
2 miejsce Oskar Lewandowski SP Kurzętnik
3 miejsce Tobiasz Massek SP Mroczno

Tekst: Mirosław Urbanowski
Zdjęcia: OP

Strona 1 z 8