Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

W 79. rocznicę wydarzeń 7 grudnia 1939 roku młodzież z nowomiejskich szkół oraz władze samorządowe miasta i powiatu wraz ze społeczeństwem uczcili pamięć  pomordowanych. Po Mszy świętej odprawionej z tej w miejscowej bazylice p.w. Św. Tomasza Apostoła zebrani przeszli z kościoła pod katownię Selbschutzu składając wiązanki kwiatów. Następnie przeszli na ulicę 7 Grudnia, na miejsce kaźni. Rozstrzelano tu 15 mieszkańców powiatu nowomiejskiego za to, że byli Polakami.  Po apelu poległych delegacje złożyli wieńce, a młodzież znicze – upamiętniając 15 rozstrzelanych w Nowym Mieście Lubawskim  i 10 w Lubawie. Tradycja upamiętniająca wydarzenia „Czarnego czwartku”  jest kultywowana przez młodzież nowomiejską od wielu lat. Ostatnią częścią  rocznicowych obchodów był montaż słowno-muzyczny poświęcony wydarzeniom 7 grudnia 1939 roku w  wykonaniu młodzieży z nowomiejskiej Szkoły Podstawowej nr 3, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 07 grudzień 2018 11:58

Informacja z II Sesji Rady Powiatu

Honorowa Statuetka ZPP dla Starosty Nowomiejskiego

Podczas II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia 2018 r. Starosta Andrzej Ochlak otrzymał Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich. Statuetkę nadano 10 września br. uchwałą nr 151/HS/18 Zarządu V kadencji ZPP, a przyznano za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Szczegółowe uzasadnienie opisuje dokonania Starosty w sferze samorządowej, przebieg jego kariery zawodowej, a także działalność społeczną, w szczególności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Honorową Statuetkę wręczył Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz.


Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r.


Głównym punktem porządku obrad II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia 2018 r. było uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. Rada jednogłośnie uchwaliła budżet oraz WPF.
Dochody budżetu powiatu na 2019 r. planuje się na poziomie 41 526 096 zł, wydatki - 40 429 696 zł. Budżet zakłada nadwyżkę w wysokości 1 096 400 zł. Wydatki inwestycyjne planuje się w wysokości 5 284 110 zł.

Nagranie z II Sesji Rady Powiatu jest dostępne pod adresem: https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_powiatu_w_nowym_miescie_lubawskim&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_2

W dniu 4 grudnia 2018 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział po raz pierwszy jej nowi członkowie delegowani przez Radę Powiatu: Kazimierz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jan Rochewicz – Radny Powiatu oraz pozostali członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Na posiedzenie zostały zaproszone również osoby reprezentujące kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Skarbnik Powiatu Nowomiejskiego. W trakcie posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Krzysztofa Puwalskiego dotyczącą emisji niskiej i jej wpływu na stan zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Zgodnie z przedstawioną definicją jest to uwalnianie produktów spalania paliw z emitorów znajdujących się na wysokości do 40 m spowodowane ogrzewaniem opartym na spalaniu paliw oraz transporcie i komunikacji opartej o pojazdy spalinowe. Jej główne składniki to dwutlenek węgla, pyły zawieszone różnych wielkości, tlenek węgla i azotu oraz metale ciężkie. Obecna sytuacja nie jest dobra i prowadzi do występowania szeregu schorzeń u ludzi, a w efekcie do przedwczesnej śmierci chociażby na nowotwory lub inne choroby w ten sposób powodowane. Polska jest krajem o największym zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej (NIK,WHO). Z 20 miast najgorszej jakości powietrza w UE 16 leży w Polsce (EAS). Na skutek zatrucia smogiem w Polsce umiera rocznie 44 000 osób (dane komisarza UE ds. środowiska). W tym kontekście może niepokoić fakt, iż Rząd zgodnie z obecnie zajętym stanowiskiem wstrzymuje rozwój OZE
w Polsce, zakłada całkowitą likwidacje wiatraków na lądzie i dalszy rozwój energetyki wysokoemisyjnej opartej na węglu. Stały monitoring jakości powietrza w województwie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza, Najbliższa znajduje się w Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Nidzica, Glitajny, Elbląg, Olsztyn i Ełk. W czasie sezonu grzewczego we wszystkich miastach województwa notuje się przekroczenie dopuszczalnego poziomu B(a)P i PM10. Alarm smogowy (pow. 600% normy) w 2017 r. był ogłaszany kilkukrotnie. Niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika pogarsza sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską. Z uwagi na powyższe są bardzo istotne wszelkie działania polegające na eliminowaniu paliw o najgorszych parametrach jakościowych, zwiększanie zieleni na terenach zurbanizowanych, termomodernizacji, ograniczaniu przebywania na dworze w okresach występowania smogu oraz inne.
Na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pani Joanny Robaczewskiej dokonano oceny przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg na sezon 2018/2019. Jak wynika z przedstawionej informacji, zakupiono obecnie ok. 1000 ton mieszaniny piasku i soli do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Pojazdy, stanowiące nośniki pługów zostały wyposażone w GPS-y, umożliwiające obserwację ich pracy przez dyżurnego. Poinformowano również, że utrzymanie przejezdności dróg na drogach wojewódzkich będących w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich (drogi nr 538 i 541) oraz drodze krajowej nr 15 przebiegającej m. in przez Nowe Miasto Lubawskie będzie wyglądać podobnie, jak w latach ubiegłych.
Pani Iwona Krajewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji przekazała obszerną informację dotyczącą realizacji przez pracowników Centrum szeregu działań skierowanych do szkół naszego powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzono konsultacje oraz szkolenia dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców, zainteresowanych tym problemem. Z powyższych skorzystało ok. 800 osób. Podkreśliła, jak ważnym zagadnieniem jest odpowiednia współpraca szkół z rodzicami.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili swoje działania związane z debatami społecznymi prowadzonymi na terenie powiatu jako niezbędnym elementem w planowaniu nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i porządku. W tym też zakresie podkreślono znaczenie tzw. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. Zgodnie z przedstawioną opinią, problemy zgłaszane za jej pośrednictwem w dużym stopniu znajdują potwierdzenie po podjęciu działań przez Policję. Zauważono też, że mieszkańcy powiatu coraz częściej sięgają po to narzędzie, aby informować Komendę Powiatową Policji o zauważonych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Komendant Powiatowy PSP, Jacek Auda przedstawił też statystykę zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu w obecnym roku. Od lat występuje znaczna przewaga zdarzeń miejscowych w stosunku do liczby pożarów. Zdarzają się też alarmy fałszywe, na szczęście zgłaszane w tzw. dobrej wierze. Omówił również przygotowania jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań na obszarach wodnych w okresie zimowym. Poinformował, że jednostki OSP z terenu powiatu nowomiejskiego odbyły szkolenie o tematyce postępowania podczas prowadzenia działań na obszarach wodnych w warunkach zimowych. Szkolenie to odbyło się w sposób teoretyczny przed ćwiczeniami Komendanta Powiatowego pod kryptonimem „SOSNA 2018” . Strażacy zostali pouczeni jak mają przygotować sprzęt ratowniczy do zimy oraz w jaki sposób postępować na zalodzonych akwenach. Ponadto na przełomie roku planowane są jak co roku ćwiczenia zgrywając współpracę jednostek PSP
z OSP podczas prowadzenia działań na lodzie – będą to ćwiczenia dla wszystkich gmin
z terenu powiatu nowomiejskiego na różnych akwenach.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowym Mieście Lubawskim posiada na pojazdach ratowniczych sprzęt niezbędny do działań na akwenach zalodzonych , sprzęt ten jest w pełni sprawny zakonserwowany i przygotowany do sezonu zimowego 2018/2019.
Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani również na podstawie informacji Skarbnika Powiatu, Pani Haliny Bartkowskiej, z projektem budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2019 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. M. in. poinformowała, że zabezpieczono kwotę ok. 54 tys. zł, jako rezerwę celową na ewentualne zdarzenia kryzysowe. W ramach też środków na bezpieczeństwo publiczne w ramach budżetu powiatu nowomiejskiego w oparciu o dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Również w oparciu o dotację celową w wysokości 15 tys. zł zostanie przeprowadzona wiosną kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie Komisja podjęła uchwałę aprobującą projekt budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2019 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku.

6.12.2018r.
Sporządził: K. Grzonkowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2018 r. zostały już rozdysponowane. W związku z powyższym, osoby niepełnosprawne, których wnioski o dofinansowanie nie zostały zrealizowane w tym roku, będą mogły składać je w przyszłym roku.

wtorek, 04 grudzień 2018 08:30

Zmiana godzin pracy Starostwa

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w dniach 24 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2018 czynne będzie od godziny 7:15 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

piątek, 30 listopad 2018 09:37

II Sesja Rady Powiatu - 06.12.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 06 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-219/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2019 r.
  c) podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r.:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-220/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.
  c) odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
  d) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
  f) podjęcie uchwały.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Nowomiejski wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2019 r.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

 

Sporządziła: Anna Andrzejczak

W piątek 23 listopada 2018 dokonano symbolicznego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór. W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, członkowie Zarządu Powiatu Nowomiejskiego, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, Radni Gminy Nowe Miasto Lubawskie, sołtysi oraz proboszcz miejscowej parafii. Bardzo liczna obecność mieszkańców Lekart świadczy o tym, że przebudowana droga odgrywa ważną rolę w życiu codziennym lokalnej społeczności.
Jest to bowiem droga która obsługuje głównie miejscowych rolników. Stanowi dojazd dzieci do Szkoły Podstawowej w Skarlinie i Gimnazjum w Jamielniku. Jest podstawowym narzędziem umożliwiającym komunikację mieszkańców ze wszystkimi obiektami użyteczności publicznej. Ze wszystkimi urzędami, szkołami, lekarzem pierwszego kontaktu. Aby ułatwić tę funkcję, w ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano przebudowę drogi na całej jej długości tj. na odcinku 7,8 km. Poszerzeniu do 5,5 m uległa jezdnia. Nawierzchnia została wyrównana i wzmocniona warstwą profilową i warstwą wiążącą z masy mineralno-bitumicznej. W obszarach zabudowanych wsi Skarlin, Lekarty i Nowy Dwór ułożono warstwę ścieralną a na odcinkach od Skarlina do Lekart oraz od Lekart do Nowego Dworu wykonano powierzchniowe utrwalenie. Dla poprawy bezpieczeństwa przebudowie uległy skrzyżowania z drogami powiatowymi w Skarlinie i w Nowym Dworze (w kierunku na Gryźliny). Skrzyżowania zostały skanalizowane i oznakowane. Wybudowano na nich nowe chodniki. Dodatkowo w Skarlinie na przejściu dla pieszych powstał azyl bezpieczeństwa, a całe przejście zostało oświetlone. Na przystanku autobusowym w Lekartach wybudowano zatokę. Pozostałe przystanki na odcinku Lekarty – Skarlin wyposażone zostały w perony dla podróżnych. Poprawie uległo oznakowanie drogi.
Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy
Koszt zadania wyniósł nieco ponad 4 mln 350 tys. zł. Inwestycja była możliwa do realizacji dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z budżetu państwa pozyskano 2 176 139 zł. Pozostałymi kosztami podzieliły się po połowie Powiat Nowomiejski i Gmina Nowe Miasto Lub.
Efektem tego wspólnego działania samorządów jest wygodna i bezpieczna droga, która służyć będzie przez długie lata mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom oraz turystom wypoczywającym wokół pobliskich jezior i lasów.

Tekst i zdjęcia: ZDP w Kurzętniku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim spodziewa się, że w miesiącu grudniu 2018 r. pozyska dodatkowe środki finansowe na realizację wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 56 47 431 96.

Osoba do kontaktu:

Anna Rzepniewska
specjalista ds. rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
www.pcprnml.pl

poniedziałek, 26 listopad 2018 13:45

Władze powiatu VI kadencji

 

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - VI kadencja:

 1. Marcin Buliński
 2. Jan Czapliński
 3. Jerzy Czapliński
 4. Mirosław Galiński - Wiceprzewodniczący Rady
 5. Barbara Grzywacz
 6. Romuald Koszewski - Wiceprzewodniczący Rady
 7. Wojciech Kozłowski
 8. Andrzej Lewandowski
 9. Teresa Łątkowska
 10. Mieczysław Łydziński
 11. Andrzej Ochlak
 12. Marek Piątkowski
 13. Jan Rochewicz
 14. Marek Romanowski
 15. Jacek Rydel
 16. Kazimierz Wiśniewski - Przewodniczący Rady
 17. Daniel Zdanowski

Komisje przy Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - VI kadencja:

 
Komisja Rewizyjna:
 1. Jan Czapliński – Przewodniczący
 2. Daniel Zdanowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Andrzej Lewandowski – Sekretarz
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 
 1. Marek Romanowski – Przewodniczący
 2. Marek Piątkowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Mieczysław Łydziński – Sekretarz
 
Komisja Budżetowa:
 
 1. Jerzy Czapliński –  Wiceprzewodniczący
 2. Mirosław Galiński 
 3. Barbara Grzywacz
 4. Wojciech Kozłowski – Przewodniczący
 5. Teresa Łątkowska
 6. Jan Rochewicz
 
Komisja Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:
 
 1. Barbara Grzywacz – Wiceprzewodnicząca
 2. Romuald Koszewski
 3. Teresa Łątkowska
 4. Marek Piątkowski – Przewodniczący
 5. Jacek Rydel
 6. Daniel Zdanowski
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:
 1. Marcin Buliński – Przewodniczący
 2. Mirosław Galiński
 3. Wojciech Kozłowski
 4. Mieczysław Łydziński – Wiceprzewodniczący
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody:
 1. Jan Czapliński
 2. Jerzy Czapliński
 3. Andrzej Lewandowski
 4. Jan Rochewicz – Przewodniczący
 5. Marek Romanowski – Wiceprzewodniczący
 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - VI kadencja:
 
 1. Marcin Buliński
 2. Jerzy Czapliński
 3. Barbara Grzywacz
 4. Andrzej Ochlak - Przewodniczący Zarządu Powiatu
 5. Teresa Łątkowska
 
Strona 1 z 53