POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej - GK.6853.13.2021

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia,

że dnia 21 września 2021 r., w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6853.13.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 584/6, o powierzchni 0,02 ha, zezwalająca Wnioskodawcy Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, na przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej, polegającej na zdemontowaniu istniejących urządzeń linii nn 0,4 kV, a następnie założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci napowietrznej elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, na części przedmiotowej nieruchomości.
Dnia 21 września 2021 r. w trybie art. 124 ust. 1a Starosta Nowomiejski wydał drugą decyzję znak GK.6853.13.2021 w sprawie zezwolenia Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na niezwłoczne zajęcie wyżej opisanej nieruchomości.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wskazanych decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15.
Od wyżej wymienionych decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.